La percepció visual és la capacitat que té el cervell per comprendre i interpretar el que els nostres ulls veuen.

Dins de la percepció hi ha diverses habilitats:

La discriminació visual és la capacitat per identificar diferències i similituds entre formes, símbols, objectes o patrons.

Les relacions visuoespacials ens permeten entendre i interpretar la relació entre un mateix i la seva posició i orientació en l'espai.

La memòria visual és la capacitat per recordar el que veiem, formar imatges mentals, retenir-les i emmagatzemar-les per al seu posterior ús.

La memòria Visual Seqüencial és la capacitat per recordar una seqüència d'imatges visuals.

La constància de Forma és la capacitat per reconèixer una mateixa forma quan es presenta amb una mida o orientació diferent.

La figura-fons és la capacitat per extreure d'un context la informació més important i eliminar l'irrellevant.

El tancament visual és la capacitat per visualitzar la totalitat d'un objecte encara que li falti una part.