Els ulls no només han de veure clar sinó que s'han de moure amb la mateixa agilitat i precisió, amb un enfoc adequat i de forma coordinada (coordinació binocular), perquè el cervell realitzi amb facilitat la fusió de les dues imatges que provenen d'ells, aconseguint així un bon rendiment visual a l'escola, a la feina i en l'esport.

Entre les habilitats visuals que determinen l'eficàcia visual es troben:

La motilitat ocular; és la capacitat de dirigir els ulls cap a un objecte, seguir-ho de forma suau i precisa mentre es mouen i realitzar els canvis de fixació entre dos objectes.

Les persones que realitzen amb dificultat els moviments oculars, poden presentar poca fluïdesa lectora, errors en llegir com repetició, omissió o canvis en lletres, paraules o xifres, necessitat de seguir amb el dit per no perdre´s... Tot això afecta la comprensió lectora.

L'enfoc o acomodació és la capacitat d'enfocar amb nitidesa a qualsevol distància. Una bona flexibilitat d'enfocament ens permet canviar de lluny a prop o viceversa amb rapidesa i eficàcia.

Les persones amb dificultat a l'acomodació, poden tenir dificultat en mantenir l'enfoc durant les activitats de prop com la lectura i l’ordinador. En els estudiants és freqüent la queixa de veure borrosa la pissarra, després d'estar llegint un temps prolongat.

La coordinació binocular és la capacitat de sincronitzar els moviments dels dos ulls perquè el cervell les pugui fusionar, ja sigui quan mirem de prop (convergència), o de lluny (divergència). Una bona visió binocular permet estereopsi o visió en 3D.

Una disfunció corrent de coordinació binocular és la insuficiència de convergència, que pot arribar a produir visió doble en realitzar tasques en visió propera. En els nens observem que tendeixen a tancar o a tapar-se un ull per evitar la diplopia (visió doble).