Les adquisicions sensoriomotores durant els primers anys de vida originen els processos del pensament.

Per assolir les bases d’una lectura intel·ligent els nens han d’adquirir l’hàbit de pensar, i els jocs corporals i sensorials estan planificats per exercitar el pensament durant el desenvolupament infantil.

El moviment de tot el cos és fruit del desenvolupament del nen i, a la vegada, n’és propulsor. Ens movem gràcies al desenvolupament sensorial que ens aporta informació sobre nosaltres i el món que ens envolta, així madura el sistema nerviós i muscular facilitant la precisió del moviment i afavoreix el desenvolupament cognitiu que ens permet interpretar la informació que rebem del nostre cos i del nostre entorn.

La psicomotricitat és moviment i ment integrant al màxim els sentits per aconseguir: coneixement i consciencia del propi cos, interioritzar sensacions, postura adequada i equilibri, dominància de la lateralitat, bona coordinació ull-mà, bona percepció dels sentits, organització espai temps i bona motricitat fina de mà amb adequada direccionalitat en els grafismes.